Hurá, zprovoznili jsme doobjednávky! Více >

Cena a čas
Načítání výsledků
Načítání výsledků
0
0 Kč
Odepnout

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a) Svět bedýnek s.r.o.  IČ 24238261 se sídlem Nová 1373, Kamenice - Nová Hospoda, 25168.

b) Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu s ovocem, zeleninou a dalším zbožím umístěného na internetové adrese www.svetbedynek.cz

c) Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (Svět bedýnek s.r.o.) a kupujícím při prodeji zboží v internetovém obchodě www.svetbedynek.cz. VOP spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

d) Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, spotřebitelem, které kupní smlouva neupravuje, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

e) VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

f) Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Na nové znění VOP budou kupující upozorněni před uzavřením kupní smlouvy.

2. Objednání zboží

a) V našem internetovém obchodě máte možnost si pořídit tzv. "bedýnku" a příp. další zboží. Bedýnka je souhrn ovoce, zeleniny a dalších produktů, který se mění každý týden. Bedýnku si také můžete složit sami z Vámi vybraného ovoce, zeleniny a dalšího zboží. Předmětem samostatného balení, dodání a fakturace je celá bedýnka.

b) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
 • výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a datu doručení objednávaného zboží a
 • nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

c) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

V přehledu Vaší objednávky vidíte jen orientační cenu, která se může měnit v závislosti na konkrétní váze produktů, dostupnosti objednaného zboží a případných slevách, které Vám náleží. Částka může být také snížena o vrácené zálohové bedýnky. Konečná cena je tak známá až při předání zboží.

V přehledu Vaší objednávky (jak ve Vašem účtu v internetovém obchodě, tak v potvrzovacím emailu) je již cena snížena o případné bonusy, které Vám náleží. Bonusy je možné kombinovat (bonus za platbu kreditem, za celkovou hodnotu dodávky, za kombinaci bedýnek apod.). Celková cena se vypočítává vždy z hodnoty produktů bez dopravy a dodaných obalů.

d) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

e) V případě Bio produktů se jejich Bio kvalita prokazuje na vyžádání certifikáty farem a obchodních partnerů prodávajícího.

f) Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

g) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

h) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží nepřevzala, a to i v případě, že se neshoduje jméno kupujícího, ale adresa dodání zboží. Adresou se rozumí označení města, ulice a čísla domu. V případě, že se jedná o bytový dům, nebo o dům s více bytovými jednotkami, pak součástí adresy dodání je i číslo bytu kupujícího.

ch) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Nedostupnost zboží

Jelikož je zboží do našeho skladu dováženo od mnoha různých farmářů a dodavatelů, a to v některých případech denně tak, aby byla zaručena čerstvost zboží, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, budeme Vás o tom informovat (emailem, telefonicky či jinak). Pokud to bude možné, navrhneme Vám možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v tomto případě o hodnotu nedodaného zboží snížena.

4. Cena zboží

a) U každého zboží v internetovém obchodu je vždy uvedena cena v českých korunách vč. DPH. Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg, bal., litr, svazek, ks apod.).

b) Dopravné je v objednávce účtováno zvlášť. U Farmářských (před-složených bedýnek) je doprava zdarma). Doprava zdarma neplatí pro objednávky, které jsou zasílány prostřednictvím přepravní společnosti Geis. Zde je účtovaná doprava vždy 149 Kč.

Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.

c) Ke každé objednávce se přičítá cena dodaných obalů - papírové tašky nebo zálohované bedýnky. Kupující si ve své objednávce má možnost zvolit, jaký obal mu více vyhovuje. Cena každé papírové tašky je 8 Kč. Záloha za papírovou bedýnku činí 30 Kč. V případě dodání objednávky ve více kartonových bedýnkách či papírových taškách se cena/záloha násobí počtem vybraných obalů. V případě, že při předání zboží vracíte zálohovanou bedýnku, bude Vám hodnota obalu na místě odečtena z konečné ceny dodávky. Za papírové tašky se peníze nevrací.

d) Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží. Prodávající nepožaduje zaplacení zálohy či jinou obdobnou platbu (tímto není dotčeno ustanovení VOP o možnosti platby prostřednictvím přednabitého konta).

e) Kupní cena je splatná při převzetí zboží, a to v hotovosti, prostřednictvím přednabitého konta (zálohová platba předem) nebo online převodem na bankovní účet prodávajícího. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

f) Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, ceny obalů a dopravného. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Dodání zboží

a) Zboží je dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce, a to na území hlavního města Prahy a v dalších oblastech, distribučních trasách, uvedených na stránce internetového obchodu v sekci "Vše o bedýnkách". Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

b) Minimální hodnota objednávky pro doručení na konkrétní adresu je 400 Kč či objednání jakékoli farmářské bedýnky. Kupujícímu je účtována doprava ve výši 79 Kč. Pokud si kupující objedná zboží nad 1200 Kč nebo jakoukoliv farmářskou (před-složenou bedýnku), tak je dopravné zdarma. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na dodávku zboží prostřednictvím přepravní společnosti Geis (viz. písm. f. tohoto článku). V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

c) Časové rozmezí dodávky je určeno dle oblasti adresy kupujícího a je součástí objednávky. Kupující může ve své objednávce v poznámce uvést preferovaný čas závozu, kterým není prodávající vázán. O předpokládaném času doručení je kupující dopředu informován prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem. Není-li v uvedený čas kupující na dané adrese, je možné zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Pokud není na doručovací adrese nikdo k zastižení, je kupující telefonicky kontaktován prodávajícím za účelem dohody o možnostech předání objednávky (ponechání objednávky u souseda či na smluveném místě apod.). V případě dohody o náhradním doručení do domu či na jinou adresu bude kupujícímu účtován poplatek za dopravu ve výši 80 Kč. To neplatí v případě, že by nedoručení objednávky bylo způsobeno samotným prodávajícím.

d) Prodávající si vyhrazuje právo opožděného dodání zboží pro případ vyšší moci, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací není možné kupujícímu zboží doručit v časovém rozmezí uvedeném v objednávce. V tomto případě je kupující neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.

e) Kupující má také možnost si zboží vyzvednout v jednom z odběrných míst internetového obchodu prodávajícího. V případě takového osobního odběru bedýnky je kupující povinen si zboží vyzvednout v den a čas tomu určený, tak jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě.

f) Mimo distribuční trasu (viz. vše o bedýnkách) je vybrané zboží zasíláno pomocí přepravní služby Geis. V tomto případě není určena minimální hodnota objednávky. Vždy je účtováno dopravné 149 Kč za každých 20 kg zboží.

g) Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně neúspěšným pokusem o předání zboží (není-li v čase doručení kupující přítomen nebo neoprávněně odmítl zboží převzít).

h) Zboží je dodáváno v obale určeném pro přepravu potravin a za dodržení veškerých hygienických předpisů.

ch) Pro případ, že kupující nepřevezme zboží, které bylo řádně objednáno, a tedy poruší kupní smlouvu, je prodávající oprávněn uplatňovat po kupujícím smluvní pokutu, jako paušální náhradu škody, ve výši kupní ceny, včetně nákladů na balení a dodání zboží. 

i) Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. osobě, která zboží doručovala.

6. Platba za zboží

a) Kupující si může zvolit před odesláním objednávky, zda bude za zboží platit v hotovosti při převzetí zboží, online bankovním převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží či prostřednictvím přednabitého konta (zálohová platba předem).

 • Při platbě v hotovosti kupující hradí konečnou, již upravenou cenu při převzetí zboží. Kupní cena je vyčíslena v závislosti na skutečné hmotnosti zboží (masa), vrácení papírové bedýnky nebo případné nedodané zboží.

 

 • Při online platbě bankovním převodem kupující zaplatí platbu za zboží po dokončení své objednávky v internetovém obchodě (tento způsob platby nelze využít v případě, kdy objednávka obsahuje maso či ryby, a to z důvodu, že není známa finální cena objednaného produktu, která se odvíjí od skutečné hmotnosti zboží). Peníze za vrácené papírové bedýnky jsou kupujícímu vraceny v hotovosti nebo na klientský účet, a to dle žádosti kupujícího.

           

 • Platba prostřednictvím přednabitého konta: kupující si nejprve dobije své konto na internetové stránce www.svetbedynek.cz, a to buď v hotovosti, nebo online převodem na bankovní účet prodávajícího. Minimální částka pro dobití kreditu je 1500 Kč. Po provedení objednávky je konto sníženo o předběžnou cenu objednávky. Ta se následně upraví o vrácené papírové bedýnky, skutečnou váhu zboží (masa) nebo o případné nedodané zboží. Zůstatek vložený na konto je vratný. Kupující si o zůstatek na svém kontu může kdykoliv požádat zasláním emailu na [email protected] a zbylý kredit mu bude vrácen převodem na jeho bankovní účet do 14 dní od odeslání žádosti.

b) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy

a) Prodávající neodpovídá za vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím, a to např. při prodlení s převzetím zboží.

b) Pokud je reklamace oprávněná, informuje prodávající kupujícího o možnosti dodání náhradního zboží s následující dodávkou, o možnosti vrácení peněz za nedodané zboží na konto kupujícího (připsáním kreditu), o vrácení peněz anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

c) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“), nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě. Stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

d) Nejedná-li se o případ uvedený v písm. c) tohoto článku či o jiný případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na kontaktní adresu prodávajícího a/nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

e) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

f) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Prodávající není povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

g) Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

h) Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá mu právo odstoupit od smlouvy.

i) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

j) Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 • zboží, u kterého je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 • opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;

l) Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávající a vadné zboží předá prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

m) Prodávající je povinen vydat kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

n) Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

o) Pokud kupující zruší objednávku, tedy po uzavření kupní smlouvy oznámí prodávajícímu, že od uzavřené smlouvy odstoupil, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu jako paušální náhradu škody za porušení povinnosti převzít objednané zboží, a to ve výši rovnající se kupní ceně.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Svět bedýnek s.r.o

   tel.: 602 342 522

   email: [email protected]

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o poskytnutí Zboží:

 

 Zboží:

Identifikační kód:

 

Datum objednání Zboží:

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo bankovní účet pro vrácení poskytnutých peněžních prostředků:  

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:    _____________________

Datum:

 

* Nehodící škrtněte

 

8. Registrace, ochrana osobních údajů a soutěže

a) Na stránce www.svetbedynek.cz se může zaregistrovat osoba starší 18 let. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

b) Po úspěšném dokončení registrace obdrží kupující své uživatelské jméno a heslo ke svému účtu v internetovém obchodě svetbedynek.cz. Toto heslo je kupující povinen chránit a zamezit tak případnému zneužití (objednání zboží jinou osobou na účet kupujícího apod.). V případě, že kupující své heslo zapomene, tak emailem nebo telefonicky kontaktuje prodávajícího a ten mu zašle, na emailovou adresu uvedenou v registraci, heslo nové.

c) Prodávající má právo registraci zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

d) Osobní údaje kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři nebo při registraci prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. V takovémto rozsahu je také sděluje obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).

f) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy, a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.

g) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

h) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ch) Zpracování osobních údajů při soutěži o dárkový poukaz na bedýnky od společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. Účastí v soutěži souhlasí kupující se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze:

 • společnosti pořadatele FAST ČR, a.s., se sídlem Černokostelecká 2111, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 267 26 548 jakožto správce (dále jen Společnost Fast a.s.)
 • společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s., se sídlem Pernerova 35, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČ: 601 92 615 (dále jen Společnost Datart International a.s.)

a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry a dále pro marketingové účely Společnosti Fast a.s. a Společnosti Datart International a.s., tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Kupující bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti Fast a.s. a DATART INTERNATIONAL, a.s. odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost Fast a.s. a Společnost Datart International a.s. obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, je oprávněn rozšiřovat podobu účastníka obvyklým způsobem, tedy v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 S. občanského zákoníku.

b) Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

c) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

d) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

10. Závěrečná ustanovení

a) Tyto VOP tvoří ve spojení s objednávkou zboží na stránkách www.svetbedynek.cz úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá část smlouvy neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

b) Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

c) Na internetových stránkách jsou uvedené informace o produktech, jejich název, cena a prodávané množství. Dále jsou zde uvedeny popisy zboží případně způsob jejich použití, které má usnadnit jejich přípravu a konzumaci. Tento druh informací má pouze doporučující charakter a nezakládá jakoukoli odpovědnost prodávajícího za nakládání kupujícího se zbožím.

d) Společnost Svět bedýnek s.r.o. neodpovídá za funkčnost a kompatibilitu stránek se softwarem kupujícího. Zároveň si prodávající vyhrazuje právo kdykoli omezit přístup na své webové stránky, a to především z důvodu jejich aktualizace a údržby.

e) Veškeré fotografie, texty, obrázky a jiná grafická díla apod. byly vytvořeny se souhlasem oprávněných osob a jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Svět bedýnek s.r.o. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Svět bedýnek s.r.o. nesmí být užity jakoukoli jinou třetí stranou.

f) Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

g) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nová 1373, Nová Hospoda 251 68, adresa elektronické pošty: [email protected], telefon 602 34 25 22

h) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.